Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 July 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคลากรเป็นกรรมการคุมสอบ

ประกาศรับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นกรรมการคุมสอบในโครงการของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ปฏิบัติงานวันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 8.00 - 15.00 น.
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 กันยายน 2561
https://goo.gl/forms/bwxOsvNqHVYiHw272
หน่วยงาน สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ผู้ส่งข่าว นายเอกราช นาแหยม
E-mail ผู้ส่งข่าว ekkarach@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 กันยายน 2561  ถึง   20 กันยายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว