Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 July 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 4664 สังกัดสังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4664
สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น
3. มีความรู้ความสามารถในงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
4. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office หรือ โปรแกรมอื่นๆ ได้ดี
6. มีทักษะการติดต่อประสานงาน กับบุคคลในระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
7. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบในงาน และ ตรงต่อเวลา
8. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านพัสดุ ด้วยโปรแกรมระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
4.1 วางแผนการดำเนินการจัดหาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ โดยปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ และ / หรือ ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4.2 กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
4.3 จัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ และ ออกหมายเลขครุภัณฑ์พร้อมติดหมายเลขให้เรียบร้อย
4.4 จัดทำทะเบียนควบคุมวัสดุ และ ลงบัญชีการเบิกจ่ายพัสดุของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จากคลังพัสดุ พร้อมจัดทำรายงานการเบิกจ่ายพัสดุประจำเดือนเพื่อการตรวจสอบ
4.5 จัดทำสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆประจำปี
4.6 จัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์ทั้งหมดของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ให้เป็นระบบ และตรวจสอบง่าย
4.7 จัดทำทะเบียนควบคุมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4.8 จัดทำการคำนวณค่าเสื่อมราคา การสึกหรอ ของวัสดุ ครุภัณฑ์ ของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ โดยปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และ / หรือ ระเบียบมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
4.9 จัดทำรายงานสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคาสะสม ให้ทัน ณ วันที่ ของปีสิ้นสุดงบประมาณ
4.10 จัดทำรายงานวัสดุคงเหลือ ที่ผ่านการตรวจสอบการรับ จ่ายพัสดุประจำปีให้ทัน ณ วันที่ของปีสิ้นสุดปีงบประมาณ
4.11 สำรวจครุภัฑ์ประจำปี และ ดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด รวมถึงตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ ครุภัณฑ์ และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
4.12 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และศึกษาค้นคว้ารายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุครุภัณฑ์
4.13 ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
4.14 ศึกษาระเบียบพัสดุตามระเบียบราชการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อปฏิบัติงานได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
4.15 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4.16 ปฏิบัติหน้าที่งานกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย และ งานพิธีการต่าง ๆ ของสถาบัน ฯ
4.17 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน)
เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 ในวันและ
เวลาทำการ (08.30-16.30น.) ณ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ อาคารประสานมิตร ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15306 และ 12055
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวมยุรฉัตร นพกรสุขทองดี
E-mail ผู้ส่งข่าว mayurachats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 กันยายน 2561  ถึง   28 กันยายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว