Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 July 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (1) 7 – 1243 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี


ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1243
สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางการบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ.อ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2. เป็นผู้มีความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน ฟัง เขียน
3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel และ Power Point
4. มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีจิตสำนึกในการให้บริการ
5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ประสานงานและดำเนินงานตามกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ร่างจดหมายโต้ตอบทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
3. ดำเนินงานเรื่องเว็ปไซด์ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (งานวิเทศสัมพันธ์)
4. ดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศต่างประเทศ เช่น โครเอเซีย ยูเครน ฯลฯ (กลุ่มยุโรป)
5. ดำเนินงานเรื่องฐานข้อมูลของหน่วยงาน
6. ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
7. ดำเนินงานเรื่องการประชุมนานาชาติ
8. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การสมัครงานทางเว็ปไซด์ของชาวต่างชาติ
9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เข้าร่วมประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย ถ่ายภาพ และประชาสัมพันธ์ข่าว


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 3
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638


หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
สอบคัดเลือก วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 กันยายน 2561  ถึง   3 ตุลาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว