Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 April 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 5497 และ (1) 7-5707 สังกัดส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงานที่ มศซ องครักษ์)


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง
(1) 7 – 5497 และ (1) 7-5707 สังกัดส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงานที่ ส่วนการคลัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก) ซึ่งสิ้นสุดการรับสมัคร ในวันที่ 14 กันยายน 2561 นั้น เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัคร


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3804/2561 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี จึงให้ขยายเวลารับสมัครต่อไป จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร


รายละเอียดตามการรับสมัคร
https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=28478&keyword=5707


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 กันยายน 2561  ถึง   31 ตุลาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว