Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประเทศสหรัฐอเมริกา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ 1 เท่านั้น
2.มีผลคะแนนสอบ TOEFL 500 (ITP), 173 (CBT), 61 (IBT), IELTS 5
3.มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.75
4.มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบสูง
5.มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนในหลักสูตรศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts)
หลักฐานประกอบการสมัคร
1.ใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดครบถ้วนตามแบบฟอร์ม
2.สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Record)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ฉบับ
3.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ 1X 1.5 นิ้ว
จำนวน 1 รูป ติดรูปถ่ายในใบสมัคร
4.ผลคะแนนสอบ TOEFL 500 (ITP), 173 (CBT), 61 (IBT), IELTS
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-260-1012
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว รัชนี นพจิราพงษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว ratch@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 24 สิงหาคม 2561  ถึง   11 ตุลาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว