Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 March 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4835 สังกัดงานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดีตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4835สังกัดงานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้


วัน และเวลาที่สอบ รายละเอียด สถานที่สอบ
วันที่ 22 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00 - 12.00 น.
- สอบวิชาความถนัดทั่วไป
-ณ ชั้น 4 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

เวลา 13.30 – 16.30 น. เป็นต้นไป
- สอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
- สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
- ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี


รายชื่อแนบท้าย

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1)7 - 4835

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
001 นางสาวใกล้รุ่ง พันธุ์นุช
002 นายธวัชชัย แซ่ลี้
003 นางสาวอนงค์นาถ ทองเกิด
004 นางสาวอชิรญา จตุรภัทรไพบูลย์
005 นายสุพจน์ เดชเรือง
006 นางสาวธัญญพัทธ์ มีสมกลิ่น
007 นางสาวอชิรญาณ์ ยะรังวงษ์
008 นางสาวกนกรัตน์ แก้วบุญเรือง
009 นายสิทธิชาติ พิทักษ์กิจงาม
010 นางสาววราภรณ์ กันทะเนตร
011 นายศราวุธ เพ็ญศรีโคตร
012 นายปริญญ์ แสงจารึก
013 นางสาวจิรนุช วงษ์อารักษ์
014 นางสาวธิดารัตน์ แก้วสายตา
015 นางสาวสุดารัตน์ คงบุญ
016 นางสาวพรรษชล กลัดพรหม
017 นางสาวอนินทิตา ทองสิงห์
018 นายเอกภพ บุญยาสัย
019 นายวัชนันต์ ผิวขำ
020 นางสาวศุภางรัตน์ ยันตรีสิงห์
021 นายสมิทธ์ แย้มสำราญ
022 นางสาวสุธาทิพย์ หมุดทอง
023 นายปรีชา ธานี
024 นายพรชัย บุญบุตร
025 นางสาวอภัสรา องอาจ
026 ว่าที่ ร.ต.ฟ่าฮัจ โต๊ะสกุล
027 นางสาวอุษณีย์ ยศประสงค์
028 นางสาวชนชญาน์ นาคพันธ์
029 นายสุทรรศน์ ดีใจ
030 นายศุภวัฒน์ วิชัยดิษฐหน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวอภิญญา ทุยยะค่าย
E-mail ผู้ส่งข่าว apinyat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 สิงหาคม 2561  ถึง   22 สิงหาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว