Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 March 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7-5503 และ (1) 7-5504 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-5503 และ (1) 7-5504 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้


วัน และเวลาที่สอบ รายละเอียด สถานที่สอบ
วันที่ 22 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
- สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่ง
- ณ ห้องเรียน ชั้น 4 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
เวลา 13.30 – 16.00 น.
- สอบวิชาความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
- ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 (01-34-1102) ชั้น 11รายชื่อแนบท้าย

ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน
เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-5503 และ (1) 7-5504

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
001 นางสาวอมราลักษณ์ แสงสุวรรณ์
002 นางสาวจิรวดี อินพลับ
003 นางสาววัชราภรณ์ อักษรแหลมหน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวอภิญญา ทุยยะค่าย
E-mail ผู้ส่งข่าว apinyat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 สิงหาคม 2561  ถึง   22 สิงหาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว