Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 March 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ตามเอกสารที่แนบ)
วันที่เข้ารับการทดสอบ : วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ
สถานที่ทดสอบ : ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๓ คณะเศรษฐศาสตร์อาคารบริการศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นางสาวอภิวันท์ สิ้มศรีสุข
E-mail ผู้ส่งข่าว apiwan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 สิงหาคม 2561  ถึง   31 สิงหาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว