Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 March 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (1) 7 - 6553 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6553
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา หรือทางอื่นที่กฏหมายกำหนดว่าใช้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
3. มีความสามารถในการร่างเอกสาร โต้ตอบจดหมายหรือหนังสือราชการต่าง ๆ ได้
4. มีความสามารถใช้โปรแกรมสำหรับการจัดการและดูแล Website
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office หรือโปรแกรมอื่น ๆ ได้ดี
6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Access หรือ โปรแกรมอื่น ๆ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลได้
7. มีความสามารถในการถ่ายภาพและการใช้อุปกรณ์กล้อง DSLR ได้เป็นอย่างน้อย
8. มีความสามารถในการตัดต่อวีดิทัศน์ได้
9. มีความสามารถในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานได้
10. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลในระดับต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ดี
11. มีบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดี
12. มีความรับผิดชอบในงาน และ ตรงต่อเวลา
13. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1.สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6.เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก
(กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลา
ทำการ (08.30-16.30น.) ณ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ อาคารประสานมิตร ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15306 และ 15651
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวมยุรฉัตร นพกรสุขทองดี
E-mail ผู้ส่งข่าว mayurachats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 สิงหาคม 2561  ถึง   28 สิงหาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว