Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 February 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5505 สังกัดสาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5505
สังกัดสาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย

อัตราเงินเดือน 31,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วว. แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญด้านตจวิทยา ในประเทศหรือต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง หรือ
2. วว. สาขาตจกุมารเวชศาสตร์ ในประเทศหรือต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง หรือ
3. วว. สาขาระบาดวิทยา ในประเทศหรือต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง หรือ
4. ปริญญาเอก สาขาตจวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในประเทศหรือต่างประเทศ รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
5. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
5.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
5.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
5.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
5.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
5.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
5.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
5.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานด้านการบริการวิชาการ
1.1 การบริการให้คำปรึกษาแก่นิสิต
1.2 ตรวจรักษาผู้ป่วยของศูนย์ผิวหนัง มศว
1.3 งานประกันคุณภาพของสาขาวิชาและคณะ
1.4 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานด้านการสอนและพัฒนานิสิต
2.1 ภาระงานด้านการสอน/พัฒนานิสิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์ ในหลักสูตร
วท.ม. สาขาตจวิทยา หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ภาระงานสอนอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย
2.3 ปฏิบัติภาระงานด้านกิจกรรมนิสิต ตามที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย
3. งานด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ
ภาระงานด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ ทางด้านตจวิทยา หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง
4. งานด้านการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
ปฏิบัติภาระงานด้านทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะที่สอดคล้องกับพันธกิจ และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมาย/อนุมัติจากสาขาวิชาตจวิทยา/คณะ/มหาวิทยาลัย
5. งานด้านการบริหารและอื่นๆ
5.1 เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา มีหน้าที่ในการดูแลจัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรที่เปิดสอนในหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
5.2 ช่วยการบริหารคณะให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายและพันธกิจของคณะ/มหาวิทยาลัย
5.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายหลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ
(08.30 - 16.30 น.) ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15644

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 กรกฎาคม 2561  ถึง   26 กรกฎาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว