Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 February 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 – 1034 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์


ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1034
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์


อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบริหารธุรกิจสาขาการบัญชี
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3. ปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (โดยปฏิบัติงานประจำ ณ คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์)
4. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5. ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
4.1 ด้านการเงิน/การบัญชี/การงบประมาณ
- รับ/จ่าย เงินทุกประเภทและนำส่งส่วนการคลัง
- บันทึกสมุดเงินสดคงเหลือประจำวัน
- เบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ทุกประเภท รวมทั้งเงินเดือนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
- เบิกจ่ายสัญญายืมเงินทดรองจ่ายคณะแพทยศาสตร์
- บันทึกบัญชีเงินสดคงเหลือประจำวันคณะแพทยศาสตร์
- บันทึกบัญชีเงินคงเหลือประจำวัน เงินกองทุนสวัสดิการคณะแพทยศาสตร์
4.2 งานทะเบียนและรายงาน
- บันทึกทะเบียนคุมใบแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี
- บันทึกทะเบียนคุมเงินทดรองจ่ายประจำวัน
- บันทึกทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม
- บันทึกรับเงินจากส่วนการคลัง
- จัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองจ่ายคณะแพทยศาสตร์
- จัดทำรายงานเงินกองทุนสวัสดิการคณะแพทยศาสตร์ประจำเดือน
- จัดทำรายงานทางการเงินคณะแพทยศาสตร์ประจำเดือน
4.3 งานตามแผนยุทธศาสตร์ในระบบฐานข้อมูลการเงิน
4.4 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ (08.00 - 16.00 น.) ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207-8 หรือโทร. 037-395-451-5 ต่อ 60224-5


หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวนลินี คณาวิฑูรย์
E-mail ผู้ส่งข่าว nalineek@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 11 กรกฎาคม 2561  ถึง   3 สิงหาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว