Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 November 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 คณะพลศึกษางดให้บริการ

คณะพลศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะพลศึกษา ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงของดให้บริการในวันดังกล่าว และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

1 ส.ค. 61

08:00-
18:00

สัมมนา: คณะพลศึกษางดให้บริการ วันที่ 1-3 ส.ค.61
โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี
 22513

หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ผู้ส่งข่าว จุฑาทิพย์ มากนก
E-mail ผู้ส่งข่าว jutatip@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 11 กรกฎาคม 2561  ถึง   3 สิงหาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว