Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 February 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 0717 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี


ตำแหน่งและสังกัด
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0717
สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมา
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2. สามารถจัดทำบัญชี รายงานการเงินได้
3. มีความรู้ในการอ่าน และโต้ตอบภาษาอังกฤษพอสมควร
4. มีความสามารถทางด้านการใช้ Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Word, Microsoft
Excel และ Microsoft Power Point ได้เป็นอย่างดี
5. มีความรู้ความสามารถในระบบ ERP สามารถปฏิบัติงานในระบบได้
6. สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้
7. สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
8. มีความรู้ความสามารถในการประสานงานได้
9. รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
10. สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานต่างจังหวัดได้
11. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ภาระงานหลัก
1. ดูแลการรับ-จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินในกิจกรรมต่างๆ ของส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้เป็นตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
2. จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินของส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
3. จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำวันและรายงานเงินคงเหลือประจำของส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
4. ให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบบัญชีและฝ่ายโครงการ
5. ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีของงานวิจัยและสำนักงาน
6. จัดทำงบประมาณแต่ละโครงการ งานวิจัย และงบประมาณประจำปีของส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
7. จัดทำบัญชีของงานวิจัย และสำนักงานส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับการบัญชีของส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
8. จัดทำรายงานการเงินของการวิจัย และสำนักงานส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการตามวาระที่กำหนด
9. ให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบบัญชีและฝ่ายโครงการ

ภาระงานรองลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามคำสั่งนอกเหนือจากภาระงานหลัก
1. ร่วมมือและช่วยเหลือกิจการของศูนย์ฯ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือเท่าที่จำเป็นเพื่อให้กิจการของส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรก้าวหน้าต่อไป
2. รับผิดชอบงานบริการวิชาการในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
3. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 13 – 25 กรกฎาคม 2561ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวอภิญญา ทุยยะค่าย
E-mail ผู้ส่งข่าว apinyat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 11 กรกฎาคม 2561  ถึง   25 กรกฎาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว