Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 February 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งที่ 1 ช่างเทคนิค (2) 7 -5611, (2) 7 – 5616 และ ตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค (2) 7 – 5617 ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 18 เมษายน 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ 1 ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 -5611และ (2) 7 – 5616 สังกัดงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดีและตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 5617 สังกัดงานพัฒนาและบำรุงรักษา ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผล ดังนี้ตำแหน่งที่ 1 ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 5611และ (2) 7 – 5616
ไม่มีผู้มาเข้ารับการสอบคัดเลือก

ตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 5617
ไม่มีผู้มาสมัคร
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวอภิญญา ทุยยะค่าย
E-mail ผู้ส่งข่าว apinyat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 11 กรกฎาคม 2561  ถึง   18 กรกฎาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว