Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 September 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ (1) 7 - 6507 และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (1) 7 – 6510 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดีตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ 1 วิศวกรวิชาชีพ (เดิม : วิศวกรโยธา) เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6507 ตำแหน่งที่ 2 วิศวกร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6508 ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการเกษตร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6509 ตำแหน่งที่ 4 ผู้ปฏิบัติงานช่าง (เดิม : ช่างเทคนิค) เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6510 ตำแหน่งที่ 5 พนักงานบริการ (เดิม : พนักงานขับรถยนต์) เลขประจำตำแหน่ง
(1) 7 - 6511 และ (1) 7 - 6512 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว


ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6507
ไม่มีผู้มาเข้ารับการสอบคัดเลือก


ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6510
ไม่มีผู้มาเข้ารับการสอบคัดเลือก


หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 กรกฎาคม 2561  ถึง   17 กรกฎาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว