Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 February 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 3928ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 26 เมษายน 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3928 สังกัดงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้


วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 9C ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี


รายชื่อแนบท้าย

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3928

001 นายกฤษฎา วงษ์วิวัฒนาวุฒิ
004 นางสาวประไพวรรณ คชาไพร


หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสุภาพร แซกรัมย์
E-mail ผู้ส่งข่าว supapornc@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 6 กรกฎาคม 2561  ถึง   21 กรกฎาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว