Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 September 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

เรียกสำรองทำสัญญาและชำระค่าธรรมเนียมการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค

เรียกสำรองมาทำสัญญาตลาดนัด ให้ชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 5,000 บาท/ชุด พร้อมส่งรูปถ่ายขนาด 4 X 6 นิ้ว
(รูปที่เคยใช้สมัครจำนวนตามชุดที่ได้รับการคัดเลือก)
ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ส่วนทรัพยากรบุคคล
สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
ตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นายภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 5 กรกฎาคม 2561  ถึง   5 สิงหาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว