Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 July 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5150 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5150
สังกัดฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

คุณลักษณะและสมรรถนะ
1.คุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์
2.อุทิศเวลาให้กับทางราชการ
3.ตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
4.ประพฤติตนดี
5.มีความอุตสาหะ มานะอดทน
6.มีมนุษยสัมพันธ์ ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
7.มีความสามารถในการเป็นผู้นำและมีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วิธีการทำงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา
8.มีความคิดสร้างสรรค์


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1.งานบริหารการวิจัย
1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการให้สนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
1.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย
1.3 ดำเนินเกี่ยวกับการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัย
1.4 จัดทำฐานข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในและภายนอก
2.งานฝึกปฏิบัติงาน
2.1 จัดทำหลักสูตรการฝึกงาน/ฝึกทักษะ/ฝึกอบรม/และการปรับปรุงหลักสูตร
2.2 จัดทำโครงการที่เกี่ยวกับการฝึกงาน
2.3 ประสานงาน ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน
3.งานวิชาการ
3.1 เอกสารวิชาการของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
3.2 ประสานงานเกี่ยวกับด้านวิชาการของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
3.3 ดำเนินการเกี่ยวกับนิสิตช่วยงานของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
3.4ดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าศึกษาดูงานสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาจากบุคลากร
หน่วยงานต่างๆ
4.งานฝึกอบรม
4.1 จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม
4.2 ประสานงานดำเนินการฝึกอบรมและประเมินผลการฝึกอบรม
4.3 เป็นกรรมการและผู้ช่วยวิทยากรผลิตนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้
5.ผลิตนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้
5.1 ประสานงานการให้บริการผลิตสื่อนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้
5.2 ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้
6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1.สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6.เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก
(กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา
(กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลา ทำการ (08.30-16.30น.)
ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15400 , 15406 และ 15407
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวมยุรฉัตร นพกรสุขทองดี
E-mail ผู้ส่งข่าว mayurachats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 5 กรกฎาคม 2561  ถึง   26 กรกฎาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว