Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 March 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6532 สังกัดสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6532
สังกัดสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท
วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 25,600 บาท
วุฒิปริญญาโท 25,600 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือปริญญาเอกในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องวิศวกรรมการผลิต (Production Engineering หรือ Manufacturing Engineering) วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต (Industrial and Systems Engineering) การจัดการวิศวกรรม (Industrial Management หรือEngineering Management) วิศวกรรมสารสนเทศ (Information Engineering) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือการจัดการโลจิสติกส์ หรือวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต
หรือวิศวกรรมสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือการจัดการสารสนเทศ ซึ่งกำลังศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก โดยต้องอยู่ระหว่างการจัดทำปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี นับจากวันที่บรรจุจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือการจัดการโลจิสติกส์ หรือวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต หรือวิศวกรรมสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือการจัดการสารสนเทศ และต้องเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกภายใน 3 ปี นับจากวันที่บรรจุจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
4. คุณสมบัติอื่นๆ มีประสบการณ์การทำงานวิชาการ/งานวิจัย หรือประสบการณ์ทำงานตรงสาขาวิศวกรรม อย่างน้อย 2 ปี
5. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่
ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
5.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
5.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
5.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
5.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
5.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
5.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
5.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ
(08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 27074
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 4 กรกฎาคม 2561  ถึง   12 กรกฎาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว