Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 February 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 กำหนดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1-6 ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ไปแล้วนั้น เนื่องจากส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษามีความจำเป็นจะต้องจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Active Learning เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมวินเซอร์ มหาวิทยาลัยจึงของดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันดังกล่าว ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา และคู่มือการเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ที่ http://edservices.op.swu.ac.th
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นางนุสรา ม่วงคง
E-mail ผู้ส่งข่าว nutsaral@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 5 กรกฎาคม 2561  ถึง   5 สิงหาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว