Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 February 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์กำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 ถึง เดือนสิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้เครื่องมือพื้นฐานด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย โดยเน้นไปในเชิงของปฏิบัติการ เพื่อกระตุ้นให้มีการตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์หรือการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งาน และเป็นผู้รู้เทคโนโลยีสารสนเทศจากการใช้ไอซีทีอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทัน และอย่างสร้างสรรค์

ขณะนี้ เปิดรับสมัครแล้ว !!! สามารถสมัครเข้าอบรมผ่าน ระบบรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์ http://train.swu.ac.th
............................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
คุณดนัย มณฑาทิพย์กุล โทร. 15076 หรือ email:danaim@g.swu.ac.th
คุณจิตติมา ช่างไม้ โทร.15048 หรือ email: jittimac@g.swu.ac.th
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12 ก.ค. 61

09:00-
12:00

อบรม: แนะนำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการปฏิบัติงาน
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 (01-34-1101) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15048
18 ก.ค. 61

09:00-
16:00

อบรม: แนวคิดในการสร้างงานนำเสนอให้น่าสนใจ (Ideas to Create Interesting Presentation)
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 (01-34-1101) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15048
19 ก.ค. 61

09:00-
12:00

อบรม: การติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วยกูเกิลแอปส์ (Online Communication & Collaboration using Google Apps)
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 (01-34-1101) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15048
1 ส.ค. 61

09:00-
16:00

อบรม: ออกแบบงานสร้างสรรค์ด้วย Adobe Illustrator (Creative Vector Design with Illustrator)
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 (01-34-1103) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15048
2 ส.ค. 61

09:00-
16:00

อบรม: ออกแบบงานสร้างสรรค์ด้วย Adobe Illustrator (Creative Vector Design with Illustrator) ต่อ
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 (01-34-1103) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15048
8 ส.ค. 61

13:00-
16:00

อบรม: การใช้ Microsoft Excel ขั้นสูง
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 (01-34-1101) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15048
9 ส.ค. 61

13:00-
16:00

อบรม: การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 (01-34-1101) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15048

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นางสาวจิตติมา ช่างไม้
E-mail ผู้ส่งข่าว ่jittimac@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 4 กรกฎาคม 2561  ถึง   9 สิงหาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว