Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 March 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่วนกิจการนิสิต กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิต และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแก่นิสิตใหม่ ให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่ และเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีอัคลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบทั้ง 9 ประการ

7 ส.ค. 61

11:30-
19:00

พิเศษ: โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2561
- กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
 12080
8 ส.ค. 61

07:00-
20:00

พิเศษ: โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2561
- กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
 12080
9 ส.ค. 61

08:00-
22:45

พิเศษ: โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2561
- กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต
ณ อาคารกีฬา 1 และ หอพักนิสิต มศว องครักษ์
 12080
10 ส.ค. 61

08:00-
22:00

พิเศษ: โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2561
- กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว
ณ อาคารกีฬา 1
 12080

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutarats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 มิถุนายน 2561  ถึง   11 สิงหาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว