Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 February 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตำแหน่ง (1)7-4657

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตำแหน่ง (๑) ๗ – ๔๖๕๗ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ตามความทราบแล้วนั้น บัดนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ดังนี้
๑. นายณัฐพล พลพืชน์
๒. นางสาวประไพวรรณ คชาไพร
๓. นายสมบูรณ์ กาเด็นไมดิน
๔. นายพัฒน์ธนานนท์ ลาวิไลย

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังนี้
วันที่เข้ารับการทดสอบ : วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
- ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์
- ๑๔.๓๕ – ๑๖.๓๕ น. สอบข้อเขียนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อาทิเช่น การวิเคราะห์ SWOT การเขียนโครงการ และการเขียนหนังสือราชการ เป็นต้น
วันที่เข้ารับการทดสอบ : วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
- ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์
- ๑๔.๓๕ – ๑๖.๓๕ น. สอบข้อเขียนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อาทิเช่น การวิเคราะห์ SWOT การเขียนโครงการ และการเขียนหนังสือราชการ เป็นต้น
สถานที่ทดสอบ : ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๓ คณะเศรษฐศาสตร์อาคารบริการศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


หน่วยงาน สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นางสาวอภิวันท์ สิ้มศรีสุข
E-mail ผู้ส่งข่าว apiwan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 25 มิถุนายน 2561  ถึง   30 กรกฎาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว