Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง สร้างเสริมความเข้าใจ พร้อมเข้าสู่สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญบุคลากรทางด้านสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง สร้างเสริมความเข้าใจ พร้อมเข้าสู่สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

วิทยากรโดย ตัวแทนจากสภาการสาธารณสุขชุมชน

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561
ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

อัตราค่าลงทะเบียน
***สำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่เป็นศิษย์เก่า
ค่าลงทะเบียนท่านละ 800 บาท รับจำนวน 20 ท่าน
***ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/k3UrN4MwFUyXWlH73

***สำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขทั่วไป และบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,200 บาท รับจำนวน 20 ท่าน
***ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/c7sT0NaWsvUKVJXC2

***ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://healthsci.swu.ac.th/node/614
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน คณะกายภาพบำบัด
ผู้ส่งข่าว ศุภลักษณ์ ฉายากุล
E-mail ผู้ส่งข่าว supalux@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 มิถุนายน 2561  ถึง   21 มิถุนายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว