Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

เรียกผู้ได้รับสำรองมาทำสัญญาการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2561 -2562

เรียกผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับสำรองให้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
ไปทำสัญญาและชำระค่าธรรมเนียมการจำหน่ายสินค้าตามลำดับ
ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 946 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4
ตามไฟล์เอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นายภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 มิถุนายน 2561  ถึง   30 มิถุนายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว