Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (2) 7 - 4756 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา


ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 4756
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
3. มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงานการดำเนินงานระหว่างส่วนงานต่างๆ
4. มีประสบการณ์ในการทำงานในห้องปฏิบัติการ
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ด้านสนับสนุนการสอน
- เตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การสอนของหลักสูตร ในห้องปฏิบัติการ
- เตรียม จัดหา และเก็บรักษาตัวอย่าง เคมีภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ รวมถึงการทำทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุและเคมีภัณฑ์
- มีส่วนร่วมในการตรวจประเมินตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ทั้งในส่วนของการจัด
การเรียนการสอน และการบริการวิชาการของภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
- ประสานงานการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยของห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ อุปกรณ์เครื่องมือ ควบคุมการใช้ห้องให้เป็นไปตามระเบียบ รวมทั้งการเปิดปิดห้อง
- ดูแลบำรุง รักษาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
- จัดทำบัญชีการเบิกจ่าย การใช้สารเคมี และวัสดุสิ้นเปลือง
- จัดทำบัญชีการเบิก ยืม-คืนอุปกรณ์ภาคสนาม
- วางแผนจัดหาครุภัณฑ์ สืบราคา และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
- สนับสนุนงานด้านการส่งนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านสนับสนุนการวิจัย
- เป็นส่วนหนึ่งในคณะผู้วิจัย ผู้ช่วยวิจัย
ด้านสนับสนุนการบริการวิชาการ
- ออกเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และ/หรือด้านสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนงานด้านบริการวิชาการต่อชุมชน ดำเนินการและประสานงาน
- บริการรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก
(กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลา
ทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 22511, 22520 หรือ 02-649-5769
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 6 มิถุนายน 2561  ถึง   6 กรกฎาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว