Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 September 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์

International Journal of Behavioral Science (IJBS) โดยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้รับการตอบรับเข้า SCOPUS เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2561 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/IJBS/index ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้อมูลเพิ่มเติม 02-649-5000 ต่อ 17600 มือถือ 08-2525-7376
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นางกานดา ไทรฟัก
E-mail ผู้ส่งข่าว kandak@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 24 พฤษภาคม 2561  ถึง   31 สิงหาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว