Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน


ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน


อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 570 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาเลขานุการ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาบริหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากสำเร็จการศึกษาในสาขาบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1.จัดทำบัญชี ทะเบียนเกี่ยวกับพัสดุ กำหนดหมายเลขครุภัณฑ์
2.ควบคุมการเบิก-จ่าย วัสดุคงคลัง ตามระเบียบพัสดุ
3.ตรวจนับวัสดุคงคลังรายเดือนทุกเดือน
4.ประสานงานกับผู้ค้าเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
5.งานสารบรรณ/จัดส่งเอกสาร
6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1.สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6.เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-260-2067
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 16 พฤษภาคม 2561  ถึง   22 มิถุนายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว