Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 0976 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด


ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์) การศึกษา (คอมพิวเตอร์)
2.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel และ Power Point หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้ดี
3.มีความสามารถใช้โปรแกรมสำหรับการจัดการ Website
4.มีความสามารถร่างเอกสาร โต้ตอบจดหมายหรือหนังสือราชการต่างๆ ได้
5.มีความสามารถในการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานได้
6.มีความสามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลในระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1.ดูแลและจัดการระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งคณะ เพื่อให้ทันสมัยและตรงตามความต้องการและลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน
2. ออกแบบระบบงาน ข้อมูล ระบบการประมวลผล การสื่อสาร ฐานข้อมูล ตามความต้องการของคณะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ สนองความต้องการของผู้รับบริการ
3.บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ต่าง ๆ ให้พร้อมปฏิบัติการเสมอ
4.จัดทำคู่มือเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ และเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการได้รับทราบ เพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.ถ่ายทอดความรู้สารสนเทศแก่ผู้รับบริการ และให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
6.จัดทำทะเบียนประวัติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
7.นำข้อมูลต่าง ๆ ขึ้น Webpage
8.จัดทำรายงานผลการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ทุก 3 เดือน
9.ประสานกับสำนักคอมพิวเตอร์ในการดูแลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
10.ดูแลสื่อโสตทัศนูปกรณ์ของโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1.สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6.เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก โทร. 0 - 2649 - 5000 ต่อ 27312
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 16 พฤษภาคม 2561  ถึง   20 มิถุนายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว