Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 IEMT 2018 International Conference on Economics, Management and Technology

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 IEMT 2018 International Conference on Economics, Management and Technology ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เปิดรับบทความวิจัย ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2561

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานด้วยการสแกน QR code ในโปสเตอร์หรือทาง Website : http://econ.swu.ac.th

20 พ.ย. 61

08:30-
16:30

ประชุม: การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 IEMT 2018 International Conference on Economics, Management and Technology
คณะเศรษฐศาสตร์
 12234

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สาขาเศรษฐศาสตร์
ผู้ส่งข่าว chanoknart Thongbun
E-mail ผู้ส่งข่าว chanoknart@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 พฤษภาคม 2561  ถึง   22 พฤศจิกายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว