Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

โครงการเยาวชนในเอเชียอาคเนย์

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กำหนดต้อนรับคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 330 คน จาก 11 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ราชอาณาจักรกัมพูชา ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย เนการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีการให้เยาวชนพักกับครอบครัวเจ้าภาพชาวไทย เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ในช่วงระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว สมเกียรติ กลัดพรหม
E-mail ผู้ส่งข่าว somkiat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 พฤษภาคม 2561  ถึง   1 พฤศจิกายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว