Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ปี 2561

เลื่อนประกาศผลผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ประจำปี 2561
รอบเเรก (รอบคัดเลือก)
จากวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นายภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 พฤษภาคม 2561  ถึง   5 มิถุนายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว