Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 September 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

คณะวิทยาศาสตร์จัด "โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์" ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 19-1803 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ทั้งนี้ เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจเข้าร่วมฯ ที่ http://train.swu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 2 พฤษภาคม 2561 จำนวน 50 คน รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ โทร.18416

4 พ.ค. 61

08:30-
16:30

อบรม: โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ห้อง 19-1803 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 23 เมษายน 2561  ถึง   4 เมษายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว