Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ 1 ช่างเทคนิค (2)7 - 5611 ,(2)7 - 5616 และ ตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค (2)7 - 5617 ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่งและสังกัด

ตำแหน่งที่ 1 ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2)7 - 5611 และ (2)7 - 5616
สังกัดงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2)7 - 5617
สังกัดงานพัฒนาและบำรุงรักษา ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 13,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่งที่ 1 ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2)7-5611และ (2)7-5616
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกล ช่างยนต์ ช่างเชื่อม ช่างอุตสาหกรรม
2. เพศชายหรือหญิง อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
4. มีความอดทน อดกลั้นและรู้จักกาลเทศะ
5. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว
6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office ได้

ตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2)7-5617
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาโยธา สาขาก่อสร้างหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชายหรือหญิง อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. เพศชายต้างผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
4. มีความอดทน อดกลั้นและรู้จักกาลเทศะ
5. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด ช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว
6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Auto CAD 2D/3D, SKETCH UP และ Microsoft Office
7. หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบ ด้านการสำรวจ ด้านการควบคุมงานก่อสร้างจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
*รายละเอียดดังเอกสารแนบ*


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1.สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6.เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์. 02-649-5000 ต่อ 15638


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวอภิญญา ทุยยะค่าย
E-mail ผู้ส่งข่าว apinyat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 23 เมษายน 2561  ถึง   23 พฤษภาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว