Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6467 สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาตะวันออก) ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6468 สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี–นาฏศิลป์ ตำแหน่งที่ 3 - 4 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6469 และ (1) 7 – 6470 สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตำแหน่งที่ 5 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 6471 สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา–พลศึกษา ตำแหน่งที่ 6 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 6472 สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์/แอนิเมชั่น/ออกแบบ) ตำแหน่งที่ 7 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 6473 สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา–พลศึกษา ตำแหน่งที่ 8 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 6474 สังกัดกลุ่มกิจกรรมแนะแนว ตำแหน่งที่ 9 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 6475 สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตำแหน่งที่ 10 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 6476 สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี–นาฏศิลป์ ตำแหน่งที่ 11 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 6477 สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตำแหน่งที่ 12 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 6478 สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาตะวันตก) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตำแหน่งอาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 6473
นายรังสรรค์ นามเมือง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ตำแหน่งอาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 6468
นายธีรศักดิ์ คชสาร ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวมารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2561 ในเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.)
ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และให้นำเอกสารไปแสดงในวันรายงานตัว ดังนี้
1. หลักฐานการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าตัว , บิดา-มารดา) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 4 รูป
7. กรณีเคยปฏิบัติราชการหน่วยงานใดมาก่อน ต้องนำสำเนาประวัติการรับราชการมาแสดง
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับหลักฐานการรายงานตัวครบถ้วน และหากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

*หมายเหตุ*

- สำเนาหลักฐานการศึกษา (สำเนาใบแสดงผลการศึกษา และสำเนาใบปริญญาบัตร)
- ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลรัฐ หรือ เอกชน , มศว คลินิก)
- รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซ.ม. (ชุดสุภาพ) ห้าม : ชุดครุยรับปริญญาบัตร

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-649-5000 ต่อ 15638
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นิชกานต์
E-mail ผู้ส่งข่าว nitchak@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 เมษายน 2561  ถึง   24 เมษายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว