Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5622
ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5623
ตำแหน่งที่ 3 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5624
ตำแหน่งที่ 4 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5625
ตำแหน่งที่ 5 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5626
ตำแหน่งที่ 6 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5627
ตำแหน่งที่ 7 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5628
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาโท 25,600 บาท
วุฒิปริญญาตรี 19,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15681 , 15697 หรือ 02-662-3180-7 ต่อ 211

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นิชกานต์
E-mail ผู้ส่งข่าว nitchak@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 เมษายน 2561  ถึง   10 พฤษภาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว