Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 February 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

หอการค้าอเมริกันในประเทศไทยประกาศรับสมัครทุนการศึกษาซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องที่มอบให้แก่นิสิตในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปจนสำเร็จการศึกษา
คุณสมบัติ
1.นิสิตระดับปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หากเป็นนิสิตที่ศึกษาหลักสูตร 5 ปี ต้องเป็นนิสิตชั้นปีที่ 3
2.ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน
3.ผลการเรียนตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป
4.มีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป (เกรดไม่ต่ำกว่า B)
5.มีความประพฤติดี
6.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้ว
7.ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
8.ผู้รับทุนจะต้องรักษาผลการเรียนให้อยู่ในระดับที่กำหนด หรือดีขึ้น จนสำเร็จการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ คุณรัชนี นพจิราพงษ์ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-260-1012 นิสิตที่สนใจสมัครทุนนี้โปรดยื่นใบสมัครผ่านคณะต้นสังกัดและคณะทำบันทึกเสนอชื่อนิสิตและใบสมัครพร้อมกับเอกสารมายัง ส่วนวิเทศสัมพันธ์และ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว รัชนี นพจิราพงษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว ratch@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 เมษายน 2561  ถึง   10 สิงหาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว