Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Learning in STEM Education

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Learning in STEM Education
วิทยากร โดย Associate Professor Dr.Young-Shin Park
Department of Earth Science Education Chosun University Gwangju, Korea ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

10 เม.ย. 61

13:00-
16:30

อบรม: โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Learning in STEM Education
ณ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15324

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ผู้ส่งข่าว นางสาวศิวพร ละม้ายนิล
E-mail ผู้ส่งข่าว siwapornl@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 เมษายน 2561  ถึง   7 พฤษภาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว