Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

คณะพลศึกษาจัดโครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์ผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์

-เนื่องในวันสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๑ คณะพลศึกษากำหนดจัดงานโครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์ผู้ใหญ่ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในวันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -๑๓.๐๐ น.


18 เม.ย. 61

08:30-
13:00

พิเศษ: คณะพลศึกษาจัดโครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์ผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์
ณ ศูนย์กีฬาสิรินธร บริเวณโถงอาคารคณะพลศึกษา และห้องนิทรรศการ อาคารกีฬา ๒ มศว องครักษ์
 22513

หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ผู้ส่งข่าว จุฑาทิพย์ มากนก
E-mail ผู้ส่งข่าว jutatip@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 เมษายน 2561  ถึง   18 เมษายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว