Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 September 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการ Youth of Excellent Scheme of China-Master Program (YES China)

ด้วย สกอ. เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการ Youth of Excellent Scheme of China-Master Program (YES China) ประจำปีการศึกษา 2561/2562 โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcements(Thai) พร้อมกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.csc.edu.cn/laihua หรือ www.campuschina.org ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว สมเกียรติ กลัดพรหม
E-mail ผู้ส่งข่าว somkiat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 เมษายน 2561  ถึง   17 เมษายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว