Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 March 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6521 สังกัดสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6521
สังกัดสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือปริญญาเอกในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการผลิต (Production Engineering หรือManufacturing Systems) วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต (Industrial and Manufacturing Systems) การจัดการวิศวกรรม (Industrial Management หรือEngineering Management) วิศวกรรมสารสนเทศ (Information Engineering) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต หรือวิศวกรรมสารสนเทศ หรือ
การจัดการโลจิสติกส์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือการจัดการสารสนเทศ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมการผลิต หรือวิศวกรรมโลจิสติกส์
4. มีประสบการณ์การทำงานวิชาการ/งานวิจัย หรือมีประสบการณ์ทำงานตรงสาขา ในด้านวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมระบบควบคุม หรือวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 3 ปี
5. มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
6. หากมีประสบการณ์สร้างสื่อการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่
ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
7.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
7.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
7.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
7.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
7.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
7.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
7.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ในวันและ
เวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 27074

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 3 เมษายน 2561  ถึง   17 พฤษภาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว