Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 February 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0107 และ (1) 7 – 2373 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0107 และ (1) 7 – 2373
สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์


อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท
วุฒิปริญญาโทและกำลังศึกษาปริญญาเอก 25,600 บาท
วุฒิปริญญาโท 25,600 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการพยาบาล หรือกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางการพยาบาล และอยู่ระหว่างการจัดทำปริญญานิพนธ์ โดยจะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปี หรือ
2. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หรือสาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก
3. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาอื่นๆ และผ่านการอบรมสาขาวิชาการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยเด็ก เช่น สาขาวิชาการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ การพยาบาลเฉพาะทางสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง การพยาบาลเฉพาะทางสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สาขาวิชาการพยาบาลเฉพาะทางการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
4. เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
5. มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล อย่างน้อย 2 ปี
ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
6. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
6.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
6.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
6.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
6.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
6.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
6.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
6.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบปริญญาบัตร) และใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด และเอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. ใบรับรองการผ่านงาน
8. หลักฐานแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
9. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
10. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.00 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทร. 0-2649-5000 ต่อ 21831 หรือ 089-9389800 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.nurse.swu.ac.th


หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่
ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวนลินี คณาวิฑูรย์
E-mail ผู้ส่งข่าว nalineek@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 มีนาคม 2561  ถึง   30 เมษายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว