Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 April 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7-5540 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์


ตำแหน่งช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5540
สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์


อัตราเงินเดือน 13,670 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านเครื่องกล หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องกลและซ่อมบำรุง อุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ฯลฯ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทั้งหมดของโรงพยาบาลทันตกรรมได้
2. ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาเกี่ยวกับยูนิตทำฟันของโรงพยาบาลทันตกรรมได้
3. ติดตั้ง แก้ไข อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางทันตกรรมให้ใช้งานได้อยู่เสมอ
4. อ่านแบบวงจรไฟฟ้า และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ และสามารถดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซม
ได้ถูกต้อง
5. จัดทำบัญชีงานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ทางทันตกรรม ที่ได้ดำเนินการด้านการซ่อมบำรุงได้
6. กำกับดูแลและควบคุมเกี่ยวกับงานช่างจากช่างภายนอกให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องเรียบร้อยตามกำหนดได้
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มี
ประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา(กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 ในวันและเวลาทำการ (08.00 - 16.00 น.) ณ โรงพยาบาลทันตกรรม ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 11225


หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว น.ส.ชลธิชา เจติยวรรณ
E-mail ผู้ส่งข่าว chonthichaj@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 16 มีนาคม 2561  ถึง   20 เมษายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว