Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ในระบบ ESPReL

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการจัดการความรู้และเสริมสร้างบรรยากาศวิจัย ครั้งที่ 2 : เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ในระบบ ESPReL" ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 มศว โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ทั้งนี้ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่ประสงค์เข้าร่วมฯ สามารถสมัครได้ที่ http://train.swu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มีนาคม 2561 สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์เข้าร่วมฯ สามารถสมัครได้ที่อีเมล์ noppawan@g.swu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มีนาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

28 มี.ค. 61

13:00-
16:30

อบรม: โครงการจัดการความรู้และเสริมสร้างบรรยากาศวิจัย ครั้งที่ 2 : เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ในระบบ ESPReL
ห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 มศว
 18408

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 มีนาคม 2561  ถึง   28 มีนาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว