Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 6492 และ (1) 7 - 6493 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี


ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6492 และ (1) 7 - 6493
สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี


อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านพาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารการจัดการทั่วไป
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
3. มีความรู้ด้านงานธุรการและงานสารบรรณ
4. มีความสามารถในการอ่าน การตีความ วิเคราะห์ปัญหาและสรุปสาระสำคัญ
5. มีความรักและศรัทธาในงานที่รับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นผู้มีจิตใจในการให้บริการ
6. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
.7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ ไม่ประพฤติผิดศีลธรรม
8. .สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามที่ได้รับมอบหมายได้


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02 649 5000 ต่อ 21013 และ 21031


หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นายสิปปนท์ สงเคราะห์
E-mail ผู้ส่งข่าว sippanon@gmail.g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 มีนาคม 2561  ถึง   23 มีนาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว