Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5837 และ (1) 7 - 5878 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นั้น บัดนี้ได้หมดเขตรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ต่อไปนี้ คือ
ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-5837, (1) 7-5878
1. นายศิริสรรพ เหล่าหะเกียรติ
2. นายธีระพล ลิ้มศรัทธา
3. นางสาวศศิพร ทองแม้น
4. นายอภิรัฐ ลิ่มมณี
5. นางสาววราพร จิระพันธุ์ทอง
6. นางสาวอัจฉรา ภูอ่าง
7. นายนิพัทธ์ จงสวัสดิ์

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ มาสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ อาคาร 19 ชั้น 3B ห้อง 19-304 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หากไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
E-mail ผู้ส่งข่าว montawan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 มีนาคม 2561  ถึง   20 มีนาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว