Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (2) 7 – 2012 ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 – 0863 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (2) 7 – 0864 คณะทันตแพทยศาสตร์


ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2012
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
ตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0863
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
ตำแหน่งที่ 3 พนักงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0864
สังกัดภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์


อัตราเงินเดือน
ตำแหน่งที่ 1 17,200 บาท
ตำแหน่งที่ 2 13,670 บาท
ตำแหน่งที่ 3 10,170 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2012
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสื่อโสต การออกแบบเว็บไซต์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานแนบมาเพื่อประกอบการพิจารณา

ตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0863
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งที่ 3 พนักงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0864
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ (08.00 - 16.00 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 15140


หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัครเอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวนลินี คณาวิฑูรย์
E-mail ผู้ส่งข่าว nalineek@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 กุมภาพันธ์ 2561  ถึง   15 มีนาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว