Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7-5497 และ (1) 7-5707 สังกัดส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี


ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5497 และ (1) 7-5707
สังกัดส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงานที่ ส่วนการคลัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก)


อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Power Point


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตาม พรบ. ระเบียบ หนังสือเวียน กระทรวงการคลัง มติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
2. รับ – จ่ายเงิน
3. จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
4. ดำเนินการเสนอขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา การจัดงาน และการประชุม
5. ดำเนินการเสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงและโอนรายการงบประมาณและการใช้เงินเหลือจ่าย
6. จัดทำรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำเดือน
7. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหาย
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่
มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638


หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร


หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสุภาพร แซกรัมย์
E-mail ผู้ส่งข่าว supapornc@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 กุมภาพันธ์ 2561  ถึง   28 กุมภาพันธ์ 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว