Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน”
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุดใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ physiolswu@gmail.com ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ภาควิชาสรีรวิทยา
ผู้ส่งข่าว รศ.ดร.วัชรีวรรณ ทองสะอาด
E-mail ผู้ส่งข่าว watchare@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 กุมภาพันธ์ 2561  ถึง   8 มีนาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว