Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (9) 7 – 4467 สังกัดส่วนกิจการเพื่อสังคม สำนักงานอธิการบดี


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เลขประจำตำแหน่ง (9) 7 – 4467 สังกัดส่วนกิจการเพื่อสังคม สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว


วัน และเวลาที่สอบ รายละเอียด สถานที่สอบ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น.
- สอบสัมภาษณ์
- ณ ห้องประชุม 9C ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี


รายชื่อแนบท้าย

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เลขประจำตำแหน่ง (9) 7 - 4467
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
001 นายอภิชาติ เลิศวิลัย

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวนลินี คณาวิฑูรย์
E-mail ผู้ส่งข่าว nalineek@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 กุมภาพันธ์ 2561  ถึง   15 กุมภาพันธ์ 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว